Уважаемые читатели!
Наш сайт переехал на новую площадку – www.mpravda.by
6 сентября 2014 года в Заславле в День белорусской письменности был презентован новый интернет-портал «Мінскай праўды».
По старому адресу www.minpraud.by можно ознакомиться с архивом публикаций за 2008-2014 годы.

Поиск:
Архив
Главное

ПРИЛОЖЕНИЯ


Все приложения

Ма­роз да­вёў да слёз

18 декабря 2010
У ма­ёй сяс­тры на ма­ро­зе чыр­ва­нее і свяр­біць ску­ра, а ў мя­не ця­куць слё­зы. Ад ча­го гэ­та бы­вае?
Вік­то­рыя Ерма­лін­ская, Лю­бан­скі ра­ён.
 
Як па­тлу­ма­чы­ла за­гад­чык ад­дзе­ла грамадскага здароў'я аб­лас­но­га цэн­тра гі­гі­ены, эпі­дэ­мі­яло­гіі і гра­мад­ска­га зда­роў­я На­дзея Скрын­нік, усё гэ­та — алер­гія на хо­лад. Ме­ха­нізм уз­нік­нен­ня ха­ла­до­вай алер­гіі істот­на ад­роз­ні­ва­ецца ад звы­чай­най алер­гіі. Там рэ­акцыя на рэ­чы­ва-алер­ген, а ў гэ­тым вы­пад­ку — на тэм­пе­ра­ту­ру. Спе­цы­яліс­ты кла­сі­фі­ку­юць рэ­акцыю на хо­лад як псеў­да­алер­гію, бо алер­ген тут ад­сут­ні­чае. А сім­пто­мы пад­обныя: свяр­біць і аця­кае ску­ра, сля­зяц­ца во­чы і г.д.

Ла­ка­лі­зу­ецца кра­піў­ні­ца звы­чай­на на ску­ры тва­ру, рук, ву­шэй, слі­зіс­тых губ. Бы­вае, што чыр­во­ныя пля­мы злі­ва­юцца, вы­клі­ка­ючы ацёк. Звы­чай­на яны за­хоў­ва­юцца не­ка­ль­кі га­дзін, а по­тым бяс­след­на зні­ка­юць. Ка­лі кра­піў­ні­ца рас­паў­сю­джва­ецца па ўсім це­ле, па­вы­ша­ецца тэм­пе­ра­ту­ра. Пры цяж­кай фор­ме ха­ла­до­вай алер­гіі  ўзні­ка­юць дры­жы­кі, агу­ль­нае не­да­ма­ган­не, бо­лі ў мыш­цах, та­хі­кар­дыя (па­чаш­ча­ецца сэр­ца­біц­це, га­лаў­ны боль, за­дыш­ка. Та­кі стан мо­жа за­хоў­вац­ца на пра­ця­гу не­ка­ль­кіх тыд­няў і на­ват ме­ся­цаў). Ся­рэд­няя пра­цяг­ласць пер­ша­га аб­вас­трэн­ня — 1,5 го­да (ха­ла­до­вая кра­піў­ні­ца мо­жа быць і ле­там — на­прык­лад, пры ку­пан­ні ў ха­лод­най ва­дзе). Без спе­цы­яль­на­га ля­чэн­ня ха­ла­до­вая кра­піў­ні­ца пра­хо­дзіць у ся­рэд­нім праз 6-7 га­доў.

Пад уз­дзе­яннем хо­ла­ду ў асаб­лі­ва ад­чу­ва­ль­ных да яго лю­дзей мо­жа  раз­віц­ца ха­ла­до­вая алер­гія хут­ка­га ты­пу — ана­фі­лак­тыч­ны шок. На фо­не шо­ка­вай рэ­акцыі рэ­зка пад­ае ціск, і ча­ла­век страч­вае  пры­том­насць. Пры­кме­ты ана­фі­лак­тыч­на­га шо­ку: сла­басць, за­гру­дзін­ны боль, страх смер­ці. З’яўля­ецца ха­лод­ны ліп­кі пот, твар ста­но­віц­ца блед­ным. У та­кім вы­пад­ку трэ­ба тэр­мі­но­ва вы­клі­каць «хут­кую да­па­мо­гу», бо ча­ла­век мо­жа па­мер­ці.

Мож­на і са­ма­стой­на пра­ве­рыць сваю рэ­акцыю на хо­лад. Трэ­ба на чвэрць га­дзі­ны па­клас­ці на ру­ку ка­ва­ла­чак лё­ду. Ка­лі на ску­ры з’явіц­ца вы­сып­ка аль­бо пу­хір — звяр­тай­це­ся да іму­но­ла­га аль­бо алер­го­ла­га.

Па­вы­ша­най ад­чу­ва­ль­нас­ці арга­ніз­ма спры­яюць роз­ныя хра­ніч­ныя за­хвор­ван­ні: гай­ма­рыт, тан­зі­літ, ха­ле­цыс­тыт, ка­ры­ес зу­боў, а так­са­ма ге­ль­мін­ты (гліс­ты). Трэ­ба па­сту­по­ва за­гар­тоў­ваць свой арга­нізм — ха­дзіць у лаз­ню, аб­лі­вац­ца ха­лод­най ва­дой, аб­авяз­ко­ва вы­ка­рыс­тоў­ва­ючы кан­трас­ныя вод­ныя пра­цэ­ду­ры. На­це­ль­ная бя­ліз­на па­він­на быць то­ль­кі з ба­воў­ны — сін­тэ­ты­ка і шэрсць уз­мац­ня­юць пра­явы ха­ла­до­вай алер­гіі. І апра­нац­ца трэ­ба па се­зо­ну.

Пе­рад вы­ха­дам на ву­лі­цу твар, ру­кі і шыю рэ­ка­мен­ду­ецца зма­заць дзі­ця­чым крэ­мам аль­бо рас­топ­ле­ным сме­тан­ко­вым мас­лам. Ка­рыс­най бу­дзе і гі­гі­еніч­ная па­ма­да.

Уз­імку тым, хто па­ку­туе ад ха­ла­до­вай алер­гіі, вар­та вы­клю­чыць з  ме­ню вэн­джа­нае і сма­жа­нае мя­са, ад­да­ваць пе­ра­ва­гу мар­ской ры­бе і алею. Не вар­та ха­дзіць зі­мой у ба­сейн, бу­дуць ка­рыс­ныя цёп­лыя ван­ны з ад­ва­рам ра­мон­ку і крух­ма­лам.
 
Пад­рых­та­ва­ла  Свят­ла­на ХОР­СУН.Комментариев: 0
Добавить комментарий
Имя


ОрганыСайтМинский
МинистерствоНациональныйИнтернет-портал
РегиональныйИнтернет-порталРадио
ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь

НОВОСТИ В БЕЛАРУСИ

Средний чек туриста посчитают в Беларуси
04.09.2014
В Беларуси внедрят сателлитные (вспомогательные) счета в туризме. Об этом сообщил директор департамента по туризму Минспорта и туризма Вадим Кармазин.
Около Br2 млрд выделено на разработку первой очереди проекта реконструкции Старого замка в Гродно
04.09.2014
Около Br2 млрд выделено на разработку проекта реконструкции Старого замка в Гродно. Об этом сообщила главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Оксана Коханова.
БКК стала лидирующим поставщиком калия в Бразилию, заняв 30% рынка
04.09.2014
ОАО "Белорусская калийная компания" стало лидирующим экспортером калия в Бразилию, заняв около 30% рынка этой страны, по данным IFA (Международной ассоциации производителей удобрений). Об этом сообщили в пресс-службе БКК.
В Беларуси в I полугодии открыто 18 кризисных комнат для помощи жертвам домашнего насилия
03.09.2014
В Беларуси в первом полугодии текущего года открыто 18 кризисных комнат, сообщила главный специалист отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.
Праздник-конкурс
03.09.2014
Около 120 человек примут участие в областном празднике-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Солнечный мир для всех" 5 сентября в Витебске. Об этом сообщили в Витебском областном краеведческом музее.
В Брестской крепости планируют периодически проводить бесплатные экскурсии для студентов и учащихся
03.09.2014
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прорабатывают вопрос организации периодического бесплатного экскурсионного обслуживания групп студентов и учащихся. Об этом сообщил директор комплекса Григорий Бысюк.

НОВОСТИ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кинотеатр
04.09.2014
Кинотеатр "Москва" станет новой фестивальной площадкой Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Здесь пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия 21-го по счету форума. Об этом сообщили организаторы.
Католики смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов
04.09.2014
Католики Беларуси смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов, в Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси.
В минском торговом центре изъяли контрабандные овощи и фрукты на Br100 млн
04.09.2014
Сотрудники финансовой милиции изъяли более 4 т фруктов и овощей, нелегально ввезенных на территорию Беларуси. Об этом в пресс-службе Комитета государственного контроля.

НОВОСТИ В МИРЕ

Порошенко обсудил с Меркель план мирного урегулирования на Донбассе, который может стать основой для переговоров в Минске
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили усилия для достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
Пан Ги Мун приветствует переговоры о реализации плана мирного урегулирования конфликта в Украине
04.09.2014
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.
Порошенко рассчитывает на начало 5 сентября мирного процесса
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей встрече трехсторонняя контактная группа начнет переговоры о процессе мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Такая информация размещена на официальном сайте главы украинского государства.
все новости

Курсы валют НБРБ

Доллар США: 10430 Br

Евро: 13700 Br

Российский рубль: 280 Br

Погода

2 сентября. +16...+31.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северный 4 - 9 м/с

ОПРОС

На чем вы никогда не будете экономить?
© Газета "Мінская праўда" (2008-2010)
Свидетельство о регистрации №1138, 29 января 2010 года.
info@minpraud.by
RATING ALL.BY